ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


26-08-2022
  • Chi tiết đề án xem tại đây
  • Công văn số 1155/QLCL-QLT về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài xem tại đây

 

Post by: SuperUser Account
26-08-2022