Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 12/2020 09/12/2020 12:00 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài tháng 12/2020 như sau:
Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 10/2020 15/10/2020 12:00 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài tháng 10/2020 như sau:
Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 09/2020 20/09/2020 12:00 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài tháng 09/2020 như sau:
Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 08/2020 07/08/2020 12:00 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài tháng 08/2020 như sau:
Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 07/2020 22/07/2020 12:00 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài tháng 07/2020 như sau:

Liên kết website